Algemene voorwaarden

Tenzij anders bepaald, worden onze goederen en diensten verkocht en afgeleverd in onze instelling. De uitgifte van effecten of handelspapier leidt niet tot schuldvernieuwing. Bij niet-betaling op de vervaldag van slechts één enkel effect wordt onze ganse schuldvordering onmiddellijk opeisbaar. Indien uitstel van betaling werd bekomen, wordt, bij niet naleven van de nieuwe vervaldag, de totale schuld onmiddellijk invorderbaar. Bij achterstallige betaling van meer dan één maand, te rekenen vanaf de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, het bedrag van de factuur met 15 % verhoogd en dit met een minimum bedrag van 25 euro. De schuldenaar zal daarenboven verwijlinteresten verschuldigd zijn tegen de jaarlijkse rentevoet gelijk aan de rentevoet in voorschotrekeningen-courant van de Nationale Bank van België op de vervaldag, verhoogd met 1 %, met als minimum de rentevoet van 12 %, te berekenen op het bedrag van de factuur, en zonder ingebrekestelling.

Al onze goederen, zelfs bij vrachtvrije verzending, reizen op risico van de bestemmeling. Eventuele klachten moeten ingediend worden per aangetekend schrijven aan het adres van onze instelling, uiterlijk 48 uur na ontvangst van de goederen. In geval van rechtsgeschil zijn uitsluitend de Rechtbanken bevoegd van de maatschappelijke zetel van onze instelling. Van deze bijzondere juridische bepaling wordt niet afgeweken, noch voor onze onmiddellijke vereffeningen, noch voor onze schikkingen per wissel.

Het storten van een voorschot is vereist alvorens de werkzaamheden worden aangevat. Het saldo wordt betaald wanneer het voertuig wordt afgehaald. Indien het voertuig niet wordt afgehaald binnen de 8 dagen na het beëindigen van de werkzaamheden of indien het in onze werkplaatsen blijft zonder verwittigen binnen de 8 dagen volgend op het binnenbrengen van het voertuig, zullen de garagekosten 5 Euro per dag (B.T.W. niet inbegrepen), worden aangerekend.

De persoonsgegevens vermeld op dit document worden, behoudens bezwaar van uwentwege, opgenomen in onze gegevensbank. Zij zijn bestemd voor intern gebruik in onze firma maar kunnen gebruikt worden om U op de hoogte te brengen van onze toekomstige promotieacties. U hebt het recht deze gegevens in te zien en eventuele verbeteringen ervan aan te vragen (wet van 8.12.95).